تبلیغات
شیعه - شبهه
تاریخ : سه شنبه 16 آبان 1391 | 01:39 ب.ظ | نویسنده : س.د موسوی
شبهه:

شیعیان،بلکه گروهی از مسلمین،برای اولیای الهی نذر میکنند و می گوینداین گوسفند نذر پیامبر(ص)و یا حسین بن علی(ع) است،در حالیه نذر برای غیر خدا جائز نیست.

پاسخ:

پاسخ:نذر برای غیر خدا دو صورت دارد:

1.نذر ردن برای بندگان خدا به نیت تقرّب و جلب رضایت آنان (بدون توجه به خشنودی و یا خرسندی خدا)

روشن است چنین رفتاری،نوعی شرک و به منزله بت پرستی است.

2.نذر عملی خداپسندانه به خاطر تقرب به خدا و جلب رضایت او و هدیهثواب آن به کی از اولیای الهی تا از این رهگذر خشنودی به دست آید.

بی ش،نذر کردن با چنین قصدو نیت پاک ،کاری پسندیده و درخور ستایش است.

آنچه موجب سئوال میشود ، و احیانا افراد را به اشتباه می اندازد ، تشابه و یکسان بودندو تعبیر در مقام نذر است.

به حکم این که"نذر" ک امر عبادی است،باید برای تقرب به خدا صورت پذیردو "ناذر"بگوید:برای  سب رضا وتقرب خداتعهد میکنم::اگر حاجت من برآورده شد،این گوسفند را برای پیامبر (ص)ذبح کنم .

صیغه ی صحیح نذر این است ه گفته شد،ولی غالباَ مردم به خاطر نا آگاهی یا خلاصه گویی می گویند:هذا للنبیّ،یا نذرتُ هذا للنبیّ"

در هر حال مورد سئوال این است که چگونه برای پیامبر نذر مکنند و میگویند:للنبی،درحالیکه نذر باید برای خدا باشد.

پاسخ سئوال این است که "لام"در جمله "لله علیّ"برای تقرب است چنانه قرآن میفرماید:"أن تَقوموا لله مَثنی وَ فُرادی"_سبأ46

«دو نفر دونفر یا به تنهایی برای خدا قیام کنید»

در حالیکه "لام" در "للنبیّ"لام "انتفاع"است چنان که در برخی آیات می خوانیم:

"إنّما الصَدقات لِلفقراء وَ المَساکین"_توبه60

از این روشن می شود عمل موحدان با عمل مشران ،تفاوت جوهری دارد؛آنان قربانی های خود را به نام بت ها و برای تقرب به آنان ذبح می ردند وقرآن در این مورد می فرماید:

"و ما ذُبِحَ عَلَی النُّصُبِ ذلِکَ فِسقٌ"_مائده3

در حالیکه موحدان برای خدا نذر می کنند و نام او را به زبان  می آورند ، اما ثواب کار نیک خود را به اولیا هدیه میکنند و از این طریق به درگاه الهی تقرب میجویند.

مردی به حضور پیامبر(ص)رسید و عرض کرد:ای پیامبر خدا،مادرم از دنیا رفته است و می دانم اگر او زنده بود ،صدقه می داد،اگر از طرف او صدقه بدهم او وسدی می برد؟

رسول گرامی (ص) فرمودند:آری.

آنگاه گفت:کدامیک از صدقه ها سود بیشتر دارد؟

فرمود:آب.

در ان هنگام ،سئوال کننده چاهی کند و پس از آماده شدن گفت:«هذه لأمّ سعد»،(ثواب کندن این چاه برای مادر سعد باشد)

لام در "لأم سعد"همان لام"للنبی(ص)" است(فرقان القرآن ص133) ه به اصطلاح "لام"انتفاع است نه "لام"تقرب".ولیی روح نذر این است که برای تقرّب به درگاه الهی متعهد شدم حیانی را ذبح نم و ثواب  آن را به پیامبر اهدا کنم تا از این طریق،به درگاه  خداوندی تقرب بجویم شاید بیمارم را شفا دهد.
  • دانلود فیلم